Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY  2017/2018

 

 

Z dniem 19 maja 2017 r. rozpoczynamy rekrutację uczniów na rok szkolny 2017/2018.  

Uczniowie będą przyjmowani do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego prowadzonego na WNIOSEK rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.

 

O ilości oddziałów klasy pierwszej oraz o ilości uczniów w danym oddziale decyduje organ prowadzący szkołę. Na rok szkolny 2017/2018 zaplanowano:

 2 ODDZIAŁY WIELOZAWODOWE PO 30 UCZNIÓW - Szkoła Branżowa I Stopnia oraz        

 1 ODDZIAŁ w liczbie 40 SŁUCHACZY -  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

 

Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Branżowej I Stopnia prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Adres strony systemu elektronicznej rekrutacji: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html 


Uwaga !!!!

 

WNIOSEK o przyjęcie do Szkoły Branżowej I Stopnia będzie możliwy do wydrukowania z systemu informatycznego postępowania rekrutacyjnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym przelicza się odpowiednie kryteria, które zostały określone w ustawie o systemie oświaty, tj.:

1) wynik egzaminu gimnazjalnego;
2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum odpowiednio oceny z języka polskiego, matematyki, geografii i języka obcego;
3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu oraz
5) oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu, danej części albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.

Szczegółowe informacje dot. przeliczenia punktowego są podane w

Regulaminie Rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

 

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018

 

• od 19 maja 2017r. do 19 czerwca 2017 r.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty.

 

• od 23 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r.  

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie dostarczając do szkoły :

  1. świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginały lub kopie potwierdzone przez dyrektora gimnazjum);

 

 

         • do 6 lipca 2017 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów  potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

•  7  lipca 2017 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

 

•  7 lipca 2017 r.

 

       1. DOSTARCZENIE PRZEZ KANDYDATATA SKIEROWANIA od pracodawcy o zamiarze zawarcia do dnia 31 sierpnia 2017 r. umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (nauki zawodu) Uczniowie szkoły zawodowej są pracownikami młodocianymi ( druk SKIEROWANIA możliwy do pobrania w zakładce "Druki do pobrania" lub do odbioru w formie papierowej w sekretariacie szkoły) ;

 

2. Wydanie kandydatowi zakwalifikowanemu skierowania na badanie lekarskie.

 

•  od 7 lipca do 13 lipca 2017 r.

  

Potwierdzenie  przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez   dostarczenie do szkoły:

- oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum (o ile nie zostało złożone przy uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),

-  oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostało złożone przy uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),

-  zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół,  studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. poz.1144),

-  2 fotografie opisane na odwrocie (imię, nazwisko, data ur., adres),

 

•  14  lipca 2017 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

 

Rekrutacja uzupełniająca to składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranych szkół – oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami. Informacja o wolnych miejscach podawana jest w informatorach internetowych elektronicznych systemów rekrutacyjnych.

 

• Od 14 lipca 2017r. do 18 lipca 2017 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty.

 

          • do 10 sierpnia 2017 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów  potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

•  11  sierpnia 2017 r.

 

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły oraz wydanie kandydatowi skierowania na badanie lekarskie.

 

11 sierpnia 2017 r.

 

1. DOSTARCZENIE PRZEZ KANDYDATATA SKIEROWANIA od pracodawcy o zamiarze zawarcia do dnia 31 sierpnia 2017 r. umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (nauki zawodu) Uczniowie szkoły zawodowej są pracownikami młodocianymi ( druk SKIEROWANIA możliwy do pobrania w zakładce "Druki do pobrania" lub do odbioru w formie papierowej w sekretariacie szkoły) ;

 

2. Wydanie kandydatowi zakwalifikowanemu skierowania na badanie lekarskie.

 

 

•  do 14 sierpnia 2017 r.

  

Potwierdzenie  przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez   dostarczenie do szkoły:

-  oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum (o ile nie zostało złożone przy uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),

-  oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostało złożone przy uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),

-  zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół,  studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. poz.1144)

-  2 fotografie opisane na odwrocie (imię, nazwisko, data ur., adres).

 

•  do 16 sierpnia 2017 r.

 

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

  1. I.    Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

 

•  Od 5 czerwca 2017 r. do 19 czerwca 2017 r.

 

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie  wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym .

 

• do 6 lipca 2017 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów  potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

• 7 lipca 2017 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

 

  • od 07 lipca do 13 lipca 2017 r.

 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia w szkole oryginału świadectwa ukończenia szkoły zawodowej.

 

• 14 lipca 2017 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

 

 

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

 

•  od 17 lipca do 18 lipca 2017 r.

 

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie  wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym .

 

• do 10 sierpnia 2017 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów  potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

• 11 sierpnia 2017 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

 

  • do 16 sierpnia 2017 r.

 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia w szkole oryginału świadectwa ukończenia szkoły zawodowej.

 

• do 17 sierpnia 2017 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.